Samenwerken met andere controle-actoren bij de lokale besturen in 2020

Samenwerking met interne auditdiensten van lokale besturen in 2020

Een aantal lokale besturen beschikken over een eigen interne auditdienst. In 2020 werkte Audit Vlaanderen voor het eerst concreet samen met de auditdiensten van de steden Gent en Antwerpen voor de uitvoering van een audit. Dit gebeurde naar aanleiding van de eerste interbestuurlijke audit (rond leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten). Zowel in Gent als in Antwerpen werd het lokale luik van het controleprogramma toegepast.

In Gent voerde Audit Vlaanderen de audit uit en coördineerde en begeleidde de interne auditdienst van de stad de auditwerkzaamheden. In Antwerpen voerde de interne auditdienst de auditwerkzaamehen uit; Audit Vlaanderen reikte instrumenten aan en fungeerde als klankbord.

Audit Vlaanderen heeft de samenwerking  als positief ervaren en is vragende partij om deze in de toekomst verder uit te bouwen.

Globale afsprakennota single audit

Op 10 mei 2017 werd de globale afsprakennota single audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen ondertekend. De nota bevat afspraken tussen de Inspectie van Financiën, het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Audit Vlaanderen en de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen.

Met de afsprakennota beogen de controleactoren dubbel werk te vermijden, de controlelast voor de geauditeerde entiteiten van de Vlaamse administratie, de lokale besturen en de begunstigden van de Europese structuurfondsen te verminderen en de kostenefficiëntie van hun audits te verhogen. lnformatiedeling tussen de verschillende partijen is hierbij de belangrijkste kerngedachte.

Samenwerking met andere controle- en toezichtsinstanties binnen de overheid

Naast de controleactoren opgenomen in de "afsprakennota single audit" zijn ook andere publieke instanties bevoegd voor controle en/of toezicht actief binnen de lokale besturen in Vlaanderen. Audit Vlaanderen zal ook in deze werkzaamheden steeds streven naar het hanteren van het single audit-principe. Dit houdt onder meer in dat er in functie van de bevoegdheden en taakstelling van elke publieke controle- of toezichtsinstantie informatie, waaronder het auditrapport, kan uitgewisseld worden tussen Audit Vlaanderen en deze instantie. Dergelijke informatie-uitwisseling zal steeds onderdeel zijn van een samenwerkingsovereenkomst.

Dit principe gaat bij uitstek op voor de samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarmee Audit Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afsloot.