Nieuwe raamovereenkomst voor auditopdrachten

Het Facilitair Bedrijf sloot in samenwerking met Audit Vlaanderen een nieuwe raamovereenkomst voor het ondersteunen bij of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten.

Zeven percelen

Deze raamovereenkomst is net zoals de vorige overeenkomst opgedeeld in percelen, al kozen we nu voor een andere indeling. Die is niet meer enkel gebaseerd op het type audit, maar houdt ook rekening met de hoedanigheid van de geauditeerde(n) en of de audit in het binnenland of het buitenland wordt uitgevoerd.

De percelen zijn:

  1. Operationele en organisatieaudit bij de Vlaamse overheid of interbestuurlijke context
  2. Organisatieaudit bij de lokale besturen
  3. Operationele audit bij de lokale besturen of in een interbestuurlijke context
  4. Forensische audits
  5. Quality Assurance Review (QAR) / Audit op audit
  6. Controle en audit in het kader van de Europese structuurfondsen
  7. Audits in het buitenland

Onder perceel 1 kunnen geen opdrachten geplaatst worden die enkel uitgevoerd worden bij lokale besturen. Daarvoor gebruik je perceel 2 en 3 die op hun beurt niet beschikbaar zijn voor opdrachten die enkel uitgevoerd worden bij de Vlaamse administratie.

De overige percelen (4 tot en met 6) kunnen zowel bij de Vlaamse overheid, de lokale besturen alsook in een interbestuurlijke context uitgevoerd worden.

Wanneer je een audit in het buitenland wil laten uitvoeren, kan je perceel 7 gebruiken. In dit perceel zitten verschillende types audit.

Meer details over de verschillende percelen kun je terugvinden in het bestek (pdf-bestand)

Definities en voorbeelden

Twijfel je onder welk perceel je je vraag moet onderbrengen? Contacteer ons dan via Facilipunt (online, via 32000@vlaanderen.be of via 02 553 20 00). Hieronder vind je alvast wat toelichting bij de gebruikte begrippen.

Operationele audits

Operationele audits gaan na in welke mate bedrijfsprocessen, activiteiten en controles  erop  gericht  zijn  de  doelstellingen  van  de  organisatie  te  bereiken. 

Voorbeelden van operationele audits  zijn  procesaudits, thema-audits,  conformiteitsaudits,  ICT-audits,  data-en procesanalyses, financiële audits en audits van het projectmanagement.


 

Organisatie-audits

Organisatie-audits gaan de  adequaatheid  van  de  sturings-en  ondersteunende  processen  op  het niveau  van  de  entiteit  in  zijn  geheel  na. 

Voorbeelden van organisatie-audits zijn de audits m.b.t. organisatiebeheersing zoals beoogd in de leidraden organisatiebeheersing, audits van het risicomanagement, bedrijfsvoeringsaudits en sterkte-zwakteanalyses.

 

Forensische audits

Forensische audits zijn het geheel van activiteiten bestaande uit het verzamelen, controleren, bewerken, analyseren van en rapporteren over gegevens met het oog op waarheidsvinding en/of bewijsvoering. Deze audits worden uitgevoerd in het kader van juridische/financiële geschillen en/of bij een vermoeden van onregelmatigheden, waaronder fraude.


 

Audit op audit

Audit op audit of Quality Assurance Review gaat om het uitvoeren van een externe evaluatie van de werking van de interne audit organisatie.

Voorbeelden: de externe evaluatie moet zich o.a. kunnen uitspreken over de overeenstemming van de werking van de  organisatie met het International  Professional Practices  Framework (IPPF)  van het  IIA. Ook een evaluatie van de werking van het auditcomité kan worden besteld.

Controle en audit Europese structuurfondsen

Het perceel controle en audit in het kader van de Europese structuurfondsen beoogt beoogt de ondersteuning van beheers-, betaal- en certificeringsinstanties (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Auditautoriteit) van de Europese Structuurfondsen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Cascade

Ook in deze nieuwe raamovereenkomst selecteerden we voor elk perceel meerdere opdrachtnemers. Deze opdrachtnemers moet je in cascade contacteren. Dat wil zeggen dat je eerst de eerst gerangschikte opdrachtnemer contacteert. Kan deze firma niet aan je vraag voldoen door capaciteitstekort, belangenvermenging of omdat de competenties die jij zoekt niet beschikbaar zijn? Dan kan je overstappen naar de volgende in de rangschikking.
Bekijk het overzicht van de cascade per perceel.

Competentiegerichte invulling van bestellingen

De nieuwe raamovereenkomsten gaan uit van een competentiegerichte invulling van bestellingen. Het uitgangspunt is dat jij als besteller de beste match kan vinden voor jouw specifieke behoefte. Heb je bijvoorbeeld naast algemene auditkennis, ook nood aan een auditor met ervaring in data-analysetechnieken, dan kan je deze bijkomende expertise vragen.

We werken niet met een vooraf goedgekeurde lijst van auditoren. Zo geven we de opdrachtnemers de mogelijkheid de meest geschikte auditor of team van auditoren te kunnen voorstellen aangepast aan jouw specifieke vraag. Het is aan jou als besteller om het voorstel van de firma te beoordelen. Indien je niet overtuigd bent, kan je een aangepast voorstel vragen of overgaan naar de volgende in de rangschikking.
Meer info over het verloop van het bestelproces vind je terug in het bestek.

Verdere info

Alle prijzen en contactgegevens van de gekozen deelnemers zijn terug te vinden op deze pagina. Voor Perceel 7 ‘Audits in het buitenland’ zijn slechts voor de landen Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika prijzen vastgelegd binnen de raamovereenkomst. Prijzen voor andere landen kan je opvragen bij een concrete bestelling.
Meer informatie over hoe dit precies werkt, vind je terug in het bestek en de bestelinfo. (of zoekterm 52630 binnen de catalogus van de raamovereenkomsten van de Vlaamse overheid).

Inloggen?

Als je de bovenstaande pagina’s bezoekt van op het netwerk van de Vlaamse overheid, dan ben je in principe automatisch ingelogd. Krijg je toch een foutmelding, dan kan je je rechtsboven de pagina inloggen. 

Als je pagina’s van buiten het netwerk bezoekt, zal je sowieso moeten inloggen met eID, itsme,... Klik hiervoor rechts bovenaan op “Inloggen”. 

Om succesvol te kunnen inloggen, moet via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid het recht 'overheid.vlaanderen.be' aan jou zijn toegekend.

Meer informatie? Vragen?

Indien je meer informatie wenst over bovenstaande, of een specifieke vraag hebt, neem contact op met Facilipunt (online, via 32000@vlaanderen.be of via 02 553 20 00)
Heb je geen toegang tot de informatie? Vraag ze dan ook via Facilipunt.