Lokale besturen: nieuwsbrief nr 17 (april 2020)

Rapporteren over organisatiebeheersing

Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheersing rapporteren aan het politieke niveau. Zo is het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. Heel wat lokale besturen zijn nog zoekende naar een goede manier om die rapportering vorm te geven. 

Ter ondersteuning van deze decretaal verplichte rapportering, schreven vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Audio, ABB en Audit Vlaanderen hierover een nota met concrete handvaten.  

Het document:

  • definieert een aantal vaak door elkaar gebruikte termen;
  • biedt tips om aan de slag te gaan met organisatiebeheersing (bijlage 1);
  • bevat een (aanpasbaar) sjabloon voor de jaarlijkse rapportering (bijlage 2) met inbegrip van een bestand dat toelaat alle initiatieven op vlak van organisatiebeheersing overzichtelijk bij te houden. 

Zoals de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen een model is dat ondersteuning biedt bij de versterking van organisatiebeheersing, biedt deze nota inspiratie om aan de slag te gaan met dit thema en hierover helder te rapporteren.  

U kan de nota hier terugvinden.

> terug naar begin

Globaal verslag detectie-oefening Budgetbeheer

Naar aanleiding van het grote aantal vastgestelde (onbeheerste) risico’s in de thema-audit Budgetbeheer, uitgevoerd van september 2017 tot januari 2019, besliste Audit Vlaanderen om een detectie-oefening Budgetbeheer op te starten bij 60 bijkomende lokale besturen. Deze detectie-oefening was een geassisteerde zelfevaluatie (geen audit) en beoogde het bereiken van twee doelstellingen:

  1. Zelfinschatting van het budgetbeheerproces: besturen helpen bij het uitvoeren van een gestructureerde zelfinschatting, om zo de stappen van het budgetbeheerproces in kaart te brengen waarvoor een bijsturing van de beheersmaatregelen nodig is.
  2. Data-analyse: via enkele elementaire controleregels op vier sets van gegevens (waarover het lokaal bestuur beschikt of kan beschikken) knipperlichten zichtbaar maken die kunnen wijzen op mogelijke onregelmatigheden en/of fouten, maar die ook een andere logische verklaring kunnen hebben. Het lokaal bestuur bekijkt zelf welke knipperlichten het verder wil onderzoeken, tot welke bevindingen dit leidt en welke acties aangewezen zijn.

Elk betrokken lokaal bestuur ontving een individueel verslag met daarin de resultaten van de zelfinschatting en van het zelfonderzoek.

Door middel van een globaal verslag wil Audit Vlaanderen de lokale besturen die nog niet betrokken werden bij de thema-audit of de detectie-oefening aanzetten om kritisch te kijken naar hun proces van budgetbeheer. Hiervoor werden de in de detectie-oefening gebruikte instrumenten beschikbaar gesteld.

Zo kan elk lokaal bestuur, op een zelf gekozen tijdstip, de zelfinschatting van het budgetbeheerproces uitvoeren en zelf de knipperlichten detecteren op basis van de data-analysetool.

> terug naar begin

Jaarverslag 2019

Audit Vlaanderen draaide in 2019 op volle toeren. Met het jaarverslag blikken we graag even terug op de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Ons agentschap voerde vorig jaar 74 audits uit bij lokale besturen. Sinds de oprichting in 2014 werden in totaal al meer dan 370 auditrapporten over lokale besturen opgesteld. Daarmee werd de doelstelling om gedurende de legislatuur 2014-2019 in elke gemeente en provincie een audit uit te voeren ook grotendeels behaald.

Audit  Vlaanderen  wil  zijn  partnerrol  blijven vervullen en  neemt  deze  rol  in  de  eerste  plaats  op  door  audits  te  blijven  uitvoeren. Daarnaast blijft Audit Vlaanderen ook inzetten op ondersteuning en sensibilisering naar lokale  besturen  en  de  Vlaamse  administratie. Dit  gebeurt  via  de  publicatie  van  globale rapporten  en  goede  praktijken,  de  organisatie  van  studienamiddagen  en  workshops  in samenwerking met diverse partners.

Het doel  van  onze  audits  en  sensibiliseringsacties  is  om  lokale  besturen  en  de  Vlaamse administratie  sterker  te  blijven maken  in  hun  organisatiebeheersing  en  zo  mee  te  bouwen  aan vertrouwen in de overheid.

Lees hier het jaarverslag.

> terug naar begin

Audits in tijden van het coronavirus

Heel wat lokale besturen hebben de afgelopen weken hun werking drastisch aangepast. Vanuit Audit Vlaanderen steunen we de lokale overheden in het bestrijden van de huidige crisis. Veel sterkte en moed, en vooral een goede gezondheid voor u en iedereen binnen uw bestuur!

Als agentschap hebben we verschillende acties ondernomen om ons aan te passen aan de crisis. Het meeste auditwerk gaat verder, maar vanop afstand (bv. vergaderingen en interviews via videobellen). In de praktijk loopt dit relatief vlot. Auditwerk dat oorspronkelijk voor later was gepland en vanop afstand kan gebeuren, wordt nu al opgenomen. Zo worden momenteel aanbevelingen opgevolgd van de thema-audit budgetbeheer. Een deel van de audittijd wordt ook ingezet op interne projecten.

> terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> terug naar begin