Soorten audits

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van audits. Audit Vlaanderen voert verschillende soorten audits uit: organisatie-audits, thema-audits, proces-audits, ad-hocaudits, interbestuurlijke audits en forensische audits.

Organisatie-audits

Organisatie-audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. De Leidraad organisatiebeheersing is voor de auditoren het referentiekader voor organisatie-audits.

Procesaudits

Een procesaudit identificeert de risico's van een proces en gaat na in welke mate de gehanteerde beheersmaatregelen deze risico's voldoende afdekken.

Thema-audits

Een thema-audit onderzoekt een specifiek thema in meerdere organisaties.

Ad-hocaudits

Ad-hocaudits zijn audits bij de Vlaamse administratie die niet op een risicoanalyse gebaseerd zijn.

Forensische audits

Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.

Interbestuurlijke audits

Een interbestuurlijke audit onderzoekt een proces dat zich op verschillende bestuursniveaus situeert: gemeentelijk, provinciaal en/of Vlaams.