Auditrapporten lokale besturen

Actieve openbaarheid van bestuur

Het auditcomité van de lokale besturen besliste om auditrapporten van lokale besturen (met uitzondering van forensische auditrapporten) actief openbaar te maken. Ongeveer drie maanden nadat een geauditeerd lokaal bestuur het finaal auditrapport ontvangt, zal je het rapport op deze webpagina kunnen raadplegen. We vragen aan het lokaal bestuur om het auditrapport ook op de eigen website ter beschikking te stellen. 

Concreet

Via actieve openbaarheid van auditrapporten vergroten we de transparantie van de overheid. Verder streven we naar onderlinge kennisdeling zodat organisaties aan de hand van deze auditrapporten kunnen leren van elkaar om hun werking verder kunnen optimaliseren.  

Momenteel loopt er een overgangsfase waarbij lokale besturen ervoor kunnen kiezen om de auditrapporten vrijwillig online te plaatsen.

Leeswijzer auditrapporten

Audit Vlaanderen publiceert bij de auditrapporten een leeswijzer met informatie over: Wat is een audit? Wat is een audit niet? 

Afsprakenkader

Het actief openbaar maken van auditrapporten gebeurt volgens een afsprakenkader dat samen met de lokale besturen werd opgemaakt.